ชีววิทยาของหนู


การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการผสมพันธุ์และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็วมากจากการศึกษา
สำรวจพบว่า พวกหนูนอร์เวย์และหนูท้องขาวสามารถมีลูกได้ครั้งแรกอายุประมาณ 3 – 5 เดือนเมื่อผสม
แล้วจะตั้งท้องเพียง 21 – 22 วัน สำหรับหนูมีลูกติดๆ กันไม่หยุดในท้องหลังๆอาจตั้งท้องนาน
23 – 29 วัน ส่วนในหนูหริ่งนั้น หลังผสมพันธุ์อาจตั้งท้องประมาณ 19 วันภายใน 48 ชั่วโมง หลังคลอด
ความยืนยาวของชีวิตหนูแต่ละชนิดไม่เท่ากนแต่ไม่แตกต่างกันมากนักเช่นหนูท้องขาวอาจจะมีชีวิต
อยู่ได้นานประมาณ 2ปี

พฤติกรรมของหนู

การเป็นอยู่ทั่วๆ ไป หนูมีความสามารถในการเรียนรู้คุ้นเคยและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อม
ได้ดีการเป็นอยู่ในรังจะมีหัวหน้า ทำหน้าที่ออกสำรวจหาอาหารหนูตัวเมียถ้ามีลูกโตพอสมควรมันจะพาลูกๆ
ออกไปหากินพร้อมๆ กัน และสอนให้ลูกๆรู้จักหาอาหารโดยปลอดภัย ลูกหนูเมื่ออายุประมาณ 3 เดือน
แล้วมักแยกตัวมาอยู่อิสระในช่วงนี้หนูจะมีความรวดเร็วว่องไวในการเคลื่อนไหวและหากินมาก

การมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่แปลกๆ

หนูมีความฉลาดเฉลียวในการสังเกตระมัดระวังต่อสิ่งแปลกปลอมที่ไม่คุ้น เคยต่างๆรวมทั้งแสง เสียง
อาหาร สภาวะแวดล้อมต่างๆดังนั้นการวางยาเบื่อหรือใช้เหยื่อล่อใส่ในกรงหนูจึงต้องระมัดระวังให้มีความ
พอเหมาะ เช่น การผสมยาเบื่อหนู ถ้าผสมข้นเกินไปกลิ่นแรงผิดสังเกตหนูจะไม่ยอมกินเหยื่อนั้น
ต้องวางเหยื่อนั้นหลายๆ วันจนหนูคุ้นเคยจึงผสมยาเบื่อให้หนูกินหรือนำไปเป็นเหยื่อสำหรับล่อให้หนูมากิน

การว่ายน้ำ

หนูสามารถว่ายน้ำได้เก่งและสามารถดำน้ำได้นานถึง 2 นาทีจึงทำให้มันมีความคล่องตัวในการออกหากิน
และหนีศัตรูหนูสามารถเข้าไปในอาคารได้ตามรางระบายน้ำหรืออาศัยอยู่ในท่อน้ำทิ้งที่ใหญ่ๆได้

การกระโดด

หนูมีความสามารถในการกระโดดดีมาก ไม่ว่าจะเป็น
การกระโดดในแนวพื้นราบขึ้นสูงหรือลงข้างล่าง เช่น
พวกหนูท้องขาว สามารถกระโดดจากระดับพื้นดิน
ได้สูง 18 – 24 นิ้ว และถ้ามีทางวิ่งมันสามารถกระโดด
ได้สูงถึง 3 ฟุตถ้ากระโดดในแนวราบมันไปได้ไกลถึง
8 ฟุตและถ้ากระโดดในแนวดิ่งมันสามารถกระโดด
ลงมาจากที่สูงถึง 15 ฟุตได้โดยปลอดภัยทำให้มันมี
ความรวดเร็วว่องไวในการหลบหนีศัตรูได้ดีมาก

 

การปีนป่าย

หนูท้องขาว หนูหริ่ง หนูจี๊ด สามารถไต่ปีนป่ายท่อน้ำ ผนังฝาบ้าน ขอบริมหน้าต่างช่องลม ตู้กับข้าวได้ดี
ทำให้สามารถขึ้นไปทำรังในที่สูงได้แม้ผนังนั้นจะสูงชันก็สามารถปีนป่ายได้ดีและรวดเร็วส่วนหนูนอร์เวย์
นั้นถึงแม้ไม่ชอบปีนป่ายแต่ถ้าจำเป็นมันก็สามารถปีนป่ายได้

การขุดโพรง-รู

หนูบ้านทุกชนิดสามารถขุดรูหรือโพรงได้ เช่น พวกหนูนอร์เวย์สามารถขุดโพรงได้เก่งความยาวของโพรง
ที่ขุดประมาณ 3 ฟุต ความลึกของโพรงตามแนวดิ่งประมาณ 1 ฟุตส่วนหนูท้องขาวและหนูหริ่งนั้นเก่งในทาง
ปีนป่ายชอบทำรังเหนือพื้นดินบนบ้านแต่ถ้าหากภายในบ้านไม่มีที่เหมาะสมสำหรับทำรัง และบริเวณพื้นดิน
รอบๆบ้านหรือใต้ถุนบ้านไม่มีหนูนอร์เวย์ มันอาจจะขุดรูอยู่ก็ได้ และหนูหริ่งก็เช่นกันถ้ามันมีความจำเป็น
และบริเวณนั้นๆไม่มีหนูที่ใหญ่กว่าอยู่มันจึงจะขุดรูและทำรังอยู่อาศัย

รังและที่พักอาศัยของหนู

หนูชนิดที่อาศัยอยู่ภายในบ้าน มักจะสร้างรังในที่ซึ่งปลอดภัยและอยู่ใกล้ๆกับแหล่งที่มีน้ำและอาหาร
เป็นที่ซึ่งลับหูลับตา เงียบสงบและปราศจากการถูกรบกวนโดยปกติถ้าทำรังในบ้าน มักจะใช้วัสดุอ่อนๆ
เช่น เศษกระดาษ เศษผ้ามาทำเป็นรังบางครั้งถ้าอากาศหนาวและมีลูกอ่อนมันจะสร้างหลังคาคลุมรังด้วย
หนูบ้านบางชนิดเช่นหนูนอร์เวย์จะทำรังตามบริเวณบ้านด้วย โดยขุดรูตามใต้อาคารหรือบ้านที่มันอาศัย
จึงไม่ควรทิ้งของรกรุงรังเศษกระดาษหรือเศษผ้าตามบริเวณรอบบ้านเพราะหนูจะนำไปสร้างรังที่อยู่อาศัยได้

นิสัยการกินอาหาร

หนูสามารถกินอาหารได้แทบทุกชนิด หนูมีช่วงเวลาออกหากินแตกต่างกันในแต่ละชนิดแต่เมื่อพบอาหาร
แล้วมักจะพยายามคาบไปซ่อนไว้ถ้าอาหารเป็นชิ้นใหญ่มันจะใช้เวลาคาบหรือชักลากไปแต่ถ้าชิ้นอาหาร
เล็กมากมันจะกินตรงบริเวณนั้นไม่นำกลับ การกินอาหารใหม่ ๆที่ไม่คุ้นเคยมักเป็นในลักษณะชิมเพื่อ
ทดสอบว่าอาหารนั้นเป็นพิษสำหรับมันหรือไม่

การแทะ

เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของหนูที่ฟันคู่หน้าของมันมีลักษณะแข็งพอเหมาะและสามารถงอกยื่นยาวออกไป
ได้เรื่อยๆตลอดชีวิต ประมาณปีละ 5 นิ้ว ดังนั้นหนูจึงมีความจำเป็นต้องกัดแทะอยู่เสมอเพื่อลับฟันให้คม
และมีขนาดสั้นพอเหมาะโดยทั่วไปหนูจะเริ่มแทะเป็นตั้งแต่มีอายุได้ประมาณ 2 สัปดาห์

 


ประสาทความรู้สึก

หนูทุกชนิดมีประสาทความรู้สึกไวมากทำให้ยากต่อการควบคุมกำจัดให้ได้ผล

• การสัมผัส

หนูมีเครา และขน ซึ่งมีความยาวกว่าขนธรรมดาและขึ้นกระจายอยู่ทั่วๆไปเป็นประสาทสัมผัสที่ดีมาก
โดยในเวลากลางคืนที่มันวิ่งออกหากินมันจะวิ่งไปตามทางข้างๆ ผนัง โดยมีเคราและขนดังกล่าว จะสัมผัส
กับผนังห้อง

• การเห็น

หนูมีระบบประสาทมองไม่ดี มองเห็นได้ไม่ไกลและตาบอดสี เห็นเฉพาะสีขาวดำฉะนั้นจึงมองเห็นในเวลา
กลางคืนดีกว่ากลางวัน

• การรู้รส

ของหนูไม่ดีเท่าคน ไม่สามารถแยกรสชาติอาหารได้เท่าคนแต่มีบ่อยครั้งที่หนูมีการเข็ดเหยื่อเพราะหนูมี
ความฉลาดและระมัดระวังตัวดีกินอาหารอะไรที่ไม่คุ้นเคยมักกินแบบชิมๆเมื่อได้รับยาเบื่อในขนาดไม่สูงพอ
ที่จะให้หนูตายเมื่อยาเบื่อเข้าไปในกระเพาะจะไปทำให้หนูเจ็บและเกิดการเรียนรู้และเข็ดเหยื่อ

• การได้ยิน

หนูได้ยินเสียงในระยะเพียงประมาณ 6 นิ้วเท่านั้น

• การทรงตัว

หนูทุกชนิดมีการทรงตัวดีมากมาตั้งแต่กำเนิดถึงแม้หนูที่ปีนป่ายที่สูงจะตกหล่นลงมายังพื้นไม่ว่าในลักษณะ
ท่าใดเมื่อหล่นถึงพื้นเท้าทั้งสี่ของหนูจะลงพื้นก่อนเสมอทำให้หนูไม่เป็นอันตรายและในท่าที่ลงพื้นนี้หนูก็พร้อม
ที่จะวิ่งได้ต่อไปทันที

                                                        

 สำรวจพื้นที่&ปรึกษา ฟรี! ทั่วประเทศไทย โทร. 061-959-5298

 

       

Line ID : @minibug