กาวดักหนู


     - ใส่ถาดหรือกระดานกาว

     - ใส่เหยือล่อ

     - จับทั้งหนูใหญ่และเล็ก